E-bo­ok: Jak od­blo­ko­wać 19 dni mar­no­wa­nych co ro­ku przez ka­żde­go w two­im biu­rze.

Czy pol­skie biu­ra są tak wy­daj­ne, ja­ki­mi mo­gły­by być? Czy są wy­po­sa­żo­ne w naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie? Czy po­ma­ga­ją pra­cow­ni­kom oszczędzać czas? Czy też, jak ka­żde prze­ci­ęt­ne biu­ro w Eu­ro­pie ko­rzy­sta­ją z prze­sta­rza­łych, trud­nych w użyt­ko­wa­niu tech­no­lo­gii, które spo­wal­nia­ją pra­cow­ni­ków?

Fir­ma Sharp prze­pro­wa­dzi­ła ba­da­nie wśród 6000 pra­cow­ni­ków biu­ro­wych w dzie­wi­ęciu kra­jach Eu­ro­py, w tym wśród 500 pra­cow­ni­ków z Pol­ski. Oka­za­ło się, że prze­ci­ęt­ny pra­cow­nik w Eu­ro­pie mar­nu­je 19 dni ka­żde­go ro­ku przez wol­ną, nie­wy­daj­ną tech­no­lo­gię – to pra­wie czte­ry ty­go­dnie stra­co­ne­go cza­su. Tech­no­lo­gia ma nam po­ma­gać pra­co­wać szyb­ciej, jed­nak w rze­czy­wi­sto­ści wol­ne urządze­nia i prze­sta­rza­łe opro­gra­mo­wa­nie, często spra­wia­ją, że pra­cow­ni­cy mar­nu­ją czas.

Nie­wy­ko­rzy­sta­ny czas ozna­cza zmar­no­wa­ne oka­zje, brak do­cho­dów, a na­wet utra­tę pra­cow­ni­ków. Co mo­żna zro­bić, by odzy­skać stra­co­ne dni? Po­sia­da­nie od­po­wied­nie­go sprzętu i opro­gra­mo­wa­nia wca­le nie jest gwa­ran­tem suk­ce­su. Wy­daj­no­ść po­win­na być prio­ry­te­tem, a fir­my po­win­ny zmie­nić wzor­ce za­cho­wań w biu­rze. Jak?

We współpra­cy z eks­pert­ką w za­kre­sie za­rządza­nia cza­sem, Cla­re Evans (au­tor­ką be­st­sel­le­ru pod ty­tu­łem „Ti­me Ma­na­ge­ment for Dum­mie­s” – „Za­rządza­nie cza­sem dla by­strza­ków”), fir­ma Sharp opra­co­wa­ła wska­zów­ki i po­ra­dy, które ka­żde biu­ro – nie­za­le­żnie od roz­mia­ru i bu­dże­tu – mo­że wy­ko­rzy­stać do odzy­ska­nia stra­co­nych mi­nut i go­dzin.

By do­wie­dzieć się, jak zwi­ęk­szyć wy­daj­no­ść swo­je­go biu­ra, od­wie­dź stro­nę www.sharp.pl/un­lock i po­bierz dar­mo­wy do­ku­ment.

W ba­da­niu wzi­ęło udział 6045 pra­cow­ni­ków biu­ro­wych z dzie­wi­ęciu kra­jów eu­ro­pej­skich (Fran­cji, Nie­miec, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Włoch, Szwe­cji, Pol­ski, Ho­lan­dii, Czech i Węgier).

Za dzień ro­bo­czy uzna­je się ośmio­go­dzin­ny dzień pra­cy.

Za rok ro­bo­czy uzna­je się 250 dni (wy­łącza­jąc week­en­dy i śred­nią licz­bę dni świ­ąt pa­ństwo­wych w dzie­wi­ęciu kra­jach uczest­ni­czących w ba­da­niu).

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji fir­my Sharp Elec­tro­nics CEE.

Marnowany czas