Wy­bo­ry 2019: jak wy­grać, łącząc ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne i kre­atyw­no­ść.

Ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne ucho­dzą za naj­bar­dziej pro­za­icz­ną część kam­pa­nii wy­bor­czej. W rze­czy­wi­sto­ści te­go­rocz­nej, wy­jąt­ko­wo krót­kiej kam­pa­nii wy­bor­czej jest ina­czej. Ma­te­ria­ły wy­bor­cze mu­szą być od­po­wied­nio za­pro­jek­to­wa­ne, po­trzeb­ny jest też po­my­sł ich wy­ko­rzy­sta­nia.

Wy­bo­ry wy­zna­czo­no już na 13 pa­ździer­ni­ka. To ozna­cza, że kam­pa­nia wy­bor­cza będzie krót­ka, a ka­żdy błąd szta­bu wy­bor­cze­go – trud­ny do odro­bie­nia.

Dru­ko­wa­nie ulo­tek wy­bor­czych a geo­gra­fia po­li­tycz­na

Wa­żny jest ka­żdy […]

Awaria strony internetowej

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja do godziny 13.00 wystąpiły kłopoty z wyświetlaniem strony internetowej. Strona nie otwierała się prawidłowo lub w ogóle się nie otwierała, nie można było wejść do sklepu, a jeżeli nawet już się to komuś udało zrobić, to nie wyświetlały się żadne towary. Mieliśmy w tej sprawie wiele telefonów od […]

Czas na zmiany

Firma SP-ART zmienia się, tak jak od nas oczekują tego nasi Klienci i rzeczywistość, w której istniejemy wszyscy. Mamy nadzieję, że na lepsze. Zmiany dotyczą przede wszystkim nas, ale mają one na celu lepszą obsługę Klientów, tych obecnych i zarazem tych przyszłych. Jesteśmy teraz dla Was osiągalni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, […]

Nowy wizerunek firmy SP-ART

Z początkiem maja przystąpiliśmy do prac w celu stworzenia nowego wizerunku naszej firmy. Inspiracją do tego postępowania była zmiana siedziby firmy. W tej chwili znajdujemy się w okolicach centrum miasta, ale dojazd do firmy zmienił się na lepsze. Można do nas dojechać każdym samochodem. Nie ma problemu z jego zaparkowaniem oraz załadunkiem lub rozładunkiem. ponieważ dysponujemy […]