Praca zdalna nie pomaga branży papierniczo-biurowej.

Pandemia, a konkretnie home office, nie sprzyjają producentom papieru, artykułów biurowych i firmom zajmującym się administracyjną obsługą biur. Zadłużenie podmiotów z tej branży od początku marca ubiegłego roku wzrosło o ponad 1/5 i dziś wynosi 23,6 mln zł – wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Z 29,6 tys. zł do 34,6 tys. […]

Wy­bo­ry 2019: jak wy­grać, łącząc ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne i kre­atyw­no­ść.

Ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne ucho­dzą za naj­bar­dziej pro­za­icz­ną część kam­pa­nii wy­bor­czej. W rze­czy­wi­sto­ści te­go­rocz­nej, wy­jąt­ko­wo krót­kiej kam­pa­nii wy­bor­czej jest ina­czej. Ma­te­ria­ły wy­bor­cze mu­szą być od­po­wied­nio za­pro­jek­to­wa­ne, po­trzeb­ny jest też po­my­sł ich wy­ko­rzy­sta­nia.

Wy­bo­ry wy­zna­czo­no już na 13 pa­ździer­ni­ka. To ozna­cza, że kam­pa­nia wy­bor­cza będzie krót­ka, a ka­żdy błąd szta­bu wy­bor­cze­go – trud­ny do odro­bie­nia.

Dru­ko­wa­nie ulo­tek wy­bor­czych a geo­gra­fia po­li­tycz­na

Wa­żny jest ka­żdy […]

Prze­dw­cze­śnie wiesz­czo­ny zmierzch dru­ku – ra­port na te­mat ryn­ku dru­ku w Pol­sce.

„Bi­znes «dru­kar­ko­wy» to ana­ch­ro­ni­zm” mógłby za­wy­ro­ko­wać za­go­rza­ły zwo­len­nik no­wych tech­no­lo­gii, ob­ser­wu­jąc ogól­no­bi­zne­so­we tren­dy i kie­run­ki roz­wo­ju przed­si­ębiorstw. Mógłby, gdy­by nie wnio­ski z opu­bli­ko­wa­ne­go nie­daw­no ra­por­tu „Druk w Pol­sce. Ana­li­za ryn­ku i je­go przy­szło­ść”. Pu­bli­ka­cja zo­sta­ła opra­co­wa­na przez Zwi­ązek Cy­fro­wa Pol­ska, które­go jed­nym z człon­ków jest Ca­non. Pre­zen­tu­je ona w syn­te­tycz­nym ujęciu obraz ryn­ku dru­ku w fir­mach oraz sto­jące przed nim wy­zwa­nia i per­spek­ty­wy.

Sta­bil­ne […]

Na Dzień Niepodległości

„Od czcionki do wolności” to wideo edukacyjne na 100-lecie odzyskania Niepodległości. Film ukazuje rolę druku w odzyskaniu Niepodległości.

Komentarze na stronie YouTube są pełne uznania. „Świetne – zdjęcia, muzyka i młoda aktorka!”, „Bardzo piękny film.”, „Bardzo dobry film, gratuluję :)”, „Prosty i piękny film. Brawo!” – piszą internauci.

Film został zrealizowany w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w […]

RODO szansą na rozwój biznesu

Według badania opublikowanego przez Konica Minolta w pierwszym kwartale 2018 roku, aż 43% małych firm przyznaje, że nie ma wystarczającej wiedzy o RODO i sposobach przygotowania się do obowiązujących zmian. Podobnie jest w przypadku co trzeciej średniej i co piątej dużej firmy. Nowe przepisy stanowią dla przedsiębiorców wyzwanie już na etapie odpowiedniego ich zrozumienia, ale mogą […]

Dobór materiału kluczem do sukcesu

Wybór odpowiedniego materiału na wyrafinowane opakowanie w oparciu o cenę za kilogram może być strzeleniem sobie w stopę. Z pozoru tanie rozwiązanie może być kosztowne, gdy weźmiemy pod uwagę zachowanie materiału w procesie produkcyjnym i efekt końcowy na półce sklepowej.
Kiedy zwrócono się do Vincenzo Leara z Gpack Group z prośbą o wyprodukowanie opakowania dla linii zapachowej […]

Awaria strony internetowej

W dniach od 29 kwietnia do 4 maja do godziny 13.00 wystąpiły kłopoty z wyświetlaniem strony internetowej. Strona nie otwierała się prawidłowo lub w ogóle się nie otwierała, nie można było wejść do sklepu, a jeżeli nawet już się to komuś udało zrobić, to nie wyświetlały się żadne towary. Mieliśmy w tej sprawie wiele telefonów od […]

Wyróżnienie za działalność firmy

Firma Prywatna SP-ART wraz z początkiem października tego roku została wyróżniona prestiżowym certyfikatem nadawanym przez CENTRUM BADANIA OPINII KLIENTÓW Sp. z o. o. Certyfikat ten przyznawany jest raz do roku. Audytorzy sprawdzają wszystkie opinie Klientów i na podstawie zebranych materiałów przyznają certyfikat przedsiębiorstwom cechującym się nienaganną opinią wśród Klientów i Kontrahentów. Badanie zakończono i […]

OFERTA STALE POSZERZANA

Chcemy poinformować wszystkich naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, że nasza strona zawiera tylko wybrane towary, które posiadamy w swojej ofercie. Ilość towarów zamieszczonych na stronie będzie sukcesywnie powiększana, o czym będziemy informować wszystkich zainteresowanych współpracą z nami. Jeżeli zatem w obecnym momencie nie znalazłeś towaru, który Cię interesuje to proponujemy skontaktować się z nami […]