Praca zdalna nie pomaga branży papierniczo-biurowej.

Pandemia, a konkretnie home office, nie sprzyjają producentom papieru, artykułów biurowych i firmom zajmującym się administracyjną obsługą biur. Zadłużenie podmiotów z tej branży od początku marca ubiegłego roku wzrosło o ponad 1/5 i dziś wynosi 23,6 mln zł – wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Z 29,6 tys. zł do 34,6 tys. […]

Plakaty – chochlik drukarski

Wielu gra­fi­kom spra­wia pro­blem zało­że­nie opty­mal­nego wymiaru dla pro­jek­to­wa­nych publi­ka­cji. Tak więc, kolejny odci­nek cho­chli­ko­wego know-how poświę­camy omó­wie­niu tego zagad­nie­nia na przy­kła­dzie pro­stego tech­nicz­nie pro­duktu, jakim są pla­katy rekla­mowe. Druko­wane są zazwy­czaj jed­no­stron­nie, rza­dziej dwu­stron­nie.  Czę­sto bywają uszla­chet­niane, poprzez pokry­cie folią matową lub błyszczącą. 

Peł­no­for­ma­towe panienki

Miesz­kam w tak zwa­nym sta­rym budow­nic­twie i Bogu dzię­kuję, że moja uliczka, mimo iż znaj­duje się w cen­trum […]

Pol­ską bra­nżę opa­ko­wań cze­ka­ją mi­liar­do­we wy­dat­ki.

2–4 mld zł będą mu­sia­ły prze­zna­czyć fir­my z bra­nży opa­ko­wań na do­sto­so­wa­nie się do zmian re­gu­la­cyj­nych zwi­ąza­nych z pro­mo­wa­niem go­spo­dar­ki obie­gu za­mkni­ęte­go, sza­cu­ją ana­li­ty­cy San­tan­der Bank Pol­ska i Spo­tDa­ta. Wg przy­go­to­wa­ne­go przez nich ra­por­tu, łącz­nie roz­wój bra­nży do 2025 r. będzie wy­ma­gał in­we­sty­cji na po­zio­mie ok. 20–25 mld zł.

Sek­tor opa­ko­wań in­we­stu­je znacz­nie wi­ęcej niż wi­ęk­szo­ść in­nych bra­nż prze­my­sło­wych, […]

Pol­ska eu­ro­pej­skim hu­bem pro­duk­cji opa­ko­wań.

W Pol­sce pro­du­ku­je się ok. 6 mln ton opa­ko­wań rocz­nie. Udział te­go sek­to­ra w ca­łym prze­twór­stwie prze­my­sło­wym si­ęga 3,4 proc. i jest nie­mal 2-krot­nie wy­ższy niż śred­nia dla UE. Mo­żna po­wie­dzieć, że pro­duk­cja opa­ko­wań sta­ła się jed­ną z pol­skich spe­cjal­no­ści. Bra­nża da­je w Pol­sce za­trud­nie­nie zbli­żo­ne do te­go ja­kie ge­ne­ru­je prze­twór­stwo mi­ęsa, a znacz­nie wi­ęk­sze niż w przy­pad­ku np. pro­duk­cji sa­mo­cho­dów czy AGD. […]

Wy­bo­ry 2019: jak wy­grać, łącząc ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne i kre­atyw­no­ść.

Ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne ucho­dzą za naj­bar­dziej pro­za­icz­ną część kam­pa­nii wy­bor­czej. W rze­czy­wi­sto­ści te­go­rocz­nej, wy­jąt­ko­wo krót­kiej kam­pa­nii wy­bor­czej jest ina­czej. Ma­te­ria­ły wy­bor­cze mu­szą być od­po­wied­nio za­pro­jek­to­wa­ne, po­trzeb­ny jest też po­my­sł ich wy­ko­rzy­sta­nia.

Wy­bo­ry wy­zna­czo­no już na 13 pa­ździer­ni­ka. To ozna­cza, że kam­pa­nia wy­bor­cza będzie krót­ka, a ka­żdy błąd szta­bu wy­bor­cze­go – trud­ny do odro­bie­nia.

Dru­ko­wa­nie ulo­tek wy­bor­czych a geo­gra­fia po­li­tycz­na

Wa­żny jest ka­żdy […]

E-bo­ok: Jak od­blo­ko­wać 19 dni mar­no­wa­nych co ro­ku przez ka­żde­go w two­im biu­rze.

Czy pol­skie biu­ra są tak wy­daj­ne, ja­ki­mi mo­gły­by być? Czy są wy­po­sa­żo­ne w naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie? Czy po­ma­ga­ją pra­cow­ni­kom oszczędzać czas? Czy też, jak ka­żde prze­ci­ęt­ne biu­ro w Eu­ro­pie ko­rzy­sta­ją z prze­sta­rza­łych, trud­nych w użyt­ko­wa­niu tech­no­lo­gii, które spo­wal­nia­ją pra­cow­ni­ków?

Fir­ma Sharp prze­pro­wa­dzi­ła ba­da­nie wśród 6000 pra­cow­ni­ków biu­ro­wych w dzie­wi­ęciu kra­jach Eu­ro­py, w tym wśród 500 pra­cow­ni­ków z Pol­ski. Oka­za­ło się, że prze­ci­ęt­ny pra­cow­nik w Eu­ro­pie mar­nu­je 19 dni ka­żde­go ro­ku przez wol­ną, nie­wy­daj­ną […]

Papier – jego historia na świecie i w Polsce

 

PAPIER OGÓLNIE

Papier (z gr. πάπυρος (pápyros), łac. carta papirea) – spilśniona na sicie masa włóknista pochodzenia organicznego o gramaturze od 28 do 200 g/m². Wytwarzany poprzez ułożenie na sicie włókien. Papier jest wytwarzany w formie arkuszy lub wstęgi nawijanej w zwoje. Po uformowaniu masy na sicie jest odwadniany, prasowany, suszony i gładzony w podzielonych etapach ciągłego […]