Pol­ską bra­nżę opa­ko­wań cze­ka­ją mi­liar­do­we wy­dat­ki.

2–4 mld zł będą mu­sia­ły prze­zna­czyć fir­my z bra­nży opa­ko­wań na do­sto­so­wa­nie się do zmian re­gu­la­cyj­nych zwi­ąza­nych z pro­mo­wa­niem go­spo­dar­ki obie­gu za­mkni­ęte­go, sza­cu­ją ana­li­ty­cy San­tan­der Bank Pol­ska i Spo­tDa­ta. Wg przy­go­to­wa­ne­go przez nich ra­por­tu, łącz­nie roz­wój bra­nży do 2025 r. będzie wy­ma­gał in­we­sty­cji na po­zio­mie ok. 20–25 mld zł.

Sek­tor opa­ko­wań in­we­stu­je znacz­nie wi­ęcej niż wi­ęk­szo­ść in­nych bra­nż prze­my­sło­wych, pod­kre­śla­ją au­to­rzy ra­por­tu „Re­wo­lu­cja opa­ko­wań. Pol­scy pro­du­cen­ci wo­bec zmian re­gu­la­cji i pre­fe­ren­cji kon­su­men­tów”. Udział bra­nży w in­we­sty­cjach prze­my­sło­wych si­ęga 5 proc. i jest znacz­nie wy­ższy niż jej udział w przy­cho­dach lub w za­trud­nie­niu prze­twór­stwa prze­my­sło­we­go ogółem. To efekt za­rów­no szyb­kie­go tem­pa roz­wo­ju, jak i zmian tech­no­lo­gicz­nych oraz re­gu­la­cyj­nych.

In­we­sty­cja w przy­szło­ść

Wśród wy­dat­ków bra­nży opa­ko­wa­nio­wej naj­wi­ęk­sze na­kła­dy po­chło­ną in­we­sty­cje od­two­rze­nio­we oraz in­we­sty­cje w po­wi­ęk­sza­nie ma­jąt­ku pro­duk­cyj­ne­go, czy­li m.in. bu­dyn­ki czy ma­szy­ny. Wi­ążą się one z na­tu­ral­nym roz­wo­jem sek­to­ra opa­ko­wań. Pol­ska sta­ła się w ostat­nich la­tach jed­nym z li­de­rów ich pro­duk­cji. W przy­wo­ły­wa­nym ra­por­cie, pro­gno­zo­wa­ny wzrost do­staw na ry­nek kra­jo­wy ma ro­snąć w tem­pie 4,3% rocz­nie do 2025 r. Wy­so­kie za­po­trze­bo­wa­nie będzie zgła­szać też za­gra­ni­ca. Ek­sport bez­po­śred­ni opa­ko­wań ma w tym cza­sie no­to­wać śred­nio wzrost o 6,5% r/r.

Do­dat­ko­we wy­dat­ki wy­mu­szą na bra­nży rów­nież zmia­ny re­gu­la­cyj­ne. Unia Eu­ro­pej­ska zmie­rza do ogra­ni­cze­nia ge­ne­ro­wa­nia od­pa­dów oraz mak­sy­ma­li­za­cji odzy­sku ma­te­ria­łów w eu­ro­pej­skich go­spo­dar­kach i wdra­ża w tym ce­lu kon­kret­ne wy­tycz­ne i prze­pi­sy. Naj­moc­niej zmia­ny od­czu­ją pro­du­cen­ci to­wa­rów pla­sti­ko­wych i jed­no­ra­zo­we­go użyt­ku.

Pre­sja re­gu­la­cyj­na na ogra­ni­cza­nie dy­na­mi­ki zu­ży­cia opa­ko­wań będzie z pew­no­ścią to­wa­rzy­szy­ła bra­nży w przy­szło­ści. Jed­no­cze­śnie du­ży na­cisk będzie też po­ło­żo­ny na mak­sy­ma­li­za­cję re­cy­klin­gu i odzy­ska­nia ma­te­ria­łów w ce­lu po­wtór­ne­go ich wy­ko­rzy­sta­nia w pro­ce­sie pro­duk­cji oraz na sto­so­wa­nie opa­ko­wań wie­lo­krot­ne­go użyt­ku. Dla pol­skich pro­du­cen­tów istot­ne jest, aby bo­dźce w tym dru­gim przy­pad­ku by­ły znacz­nie sil­niej­sze niż w pierw­szym, pod­kre­śla Ka­mil Mi­ko­łaj­czyk, dy­rek­tor ds. sek­to­ra pro­duk­cji prze­my­sło­wej San­tan­der Bank Pol­ska. – Mo­żna po­wie­dzieć, że stra­te­gicz­nym wy­zwa­niem dla bra­nży opa­ko­wań jest to by prze­ko­nać za­rów­no re­gu­la­to­rów, jak i kon­su­men­tów, że ogra­ni­cza­nie zu­ży­cia pla­sti­ku po­win­no mieć miej­sce tyl­ko w skraj­nych przy­pad­kach. Przy czym naj­wa­żniej­szym in­stru­men­tem zwi­ęk­sza­jącym śro­do­wi­sko­wą przy­ja­zno­ść opa­ko­wań po­win­no być roz­wi­ja­nie efek­tyw­ne­go ryn­ku go­spo­da­ro­wa­nia od­pa­da­mi i ich po­now­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia. A do te­go oczy­wi­ście nie­zbęd­ne są zmia­ny i in­we­sty­cje – do­da­je eks­pert. Wie­le wska­zu­je na to, że ta­ki będzie kie­ru­nek zmian. Ostrze re­gu­la­cji jest w naj­wi­ęk­szym stop­niu skie­ro­wa­ne na mak­sy­ma­li­za­cję re­cy­klin­gu i po­wtór­ne­go wy­ko­rzy­sta­nia ma­te­ria­łów.

Nie­zbęd­ne wy­dat­ki

Ana­li­ty­cy San­tan­der Bank Pol­ska i Spo­tDa­ta osza­co­wa­li, że do­sto­so­wa­nie do zmian re­gu­la­cyj­nych zwi­ąza­nych z pro­mo­wa­niem go­spo­dar­ki obie­gu za­mkni­ęte­go będzie od pol­skich firm opa­ko­wa­nio­wych wy­ma­gać in­we­sty­cji rzędu 2–4 mld zł. Na­kła­dy te będą prze­zna­czo­ne m.in. na roz­bu­do­wę mo­cy pro­duk­cyj­nych, po­szu­ki­wa­nie in­no­wa­cyj­nych roz­wi­ązań ma­te­ria­ło­wych czy roz­wój pro­jek­to­wa­nia sprzy­ja­jące­go re­cy­klin­go­wi.

Do ta­kich wy­ni­ków do­szli­śmy po­przez osza­co­wa­nie na­kła­dów in­we­sty­cyj­nych w po­szcze­gól­nych kra­jach UE ja­ko re­la­cji dy­na­mi­ki roz­wo­ju ryn­ku oraz zmian w po­zio­mach re­cy­klin­gu, które uzna­li­śmy za kom­po­nent do­sto­so­wań śro­do­wi­sko­wych. Po­nad­to, do tych sza­cun­ków do­da­li­śmy na­kła­dy, które będą mu­sia­ły po­nie­ść fir­my pro­du­ku­jące bu­tel­ki, za­kręt­ki i pre­for­my, w re­ak­cji na wy­móg przy­twier­dza­nia na­krętek do bu­te­lek, wpro­wa­dza­ny dy­rek­ty­wą SUP – wy­ja­śnia Igna­cy Mo­raw­ski, dy­rek­tor cen­trum ana­li­tycz­ne­go iek­spert Spo­tDa­ta. Praw­do­po­dob­nie będzie to je­den z naj­bar­dziej kosz­to­chłon­nych ele­men­tów no­wych re­gu­la­cji, który mo­że wy­ma­gać in­we­sty­cji w UE wiel­ko­ści 2–9 mld eu­ro.

W Pol­sce pro­du­cen­ci opa­ko­wań mo­gą sta­nąć przed ko­niecz­no­ścią in­we­sty­cji na po­zio­mie ok. 500 mln zł zwi­ąza­nych tyl­ko z wy­mo­giem dy­rek­ty­wy SUP. – Z ty­mi wy­zwa­nia­mi ła­twiej po­ra­dzić so­bie mo­gą fir­my wi­ęk­sze, o wi­ęk­szych prze­pły­wach fi­nan­so­wych, które ma­ją też wi­ęk­szy po­ten­cjał in­we­sty­cyj­ny. W Pol­sce na­dal ma­my do czy­nie­nia z roz­drob­nie­niem bra­nży i jed­ną z od­po­wie­dzi na no­we wy­mo­gi re­gu­la­cyj­ne mo­że być za­tem kon­so­li­da­cja, która po­zwo­li fir­mom po­sze­rzać ofer­tę, sta­bi­li­zo­wać wra­żli­wo­ść na re­gu­la­cje, podno­sić ma­rże i zwi­ęk­szać po­ten­cjał in­we­sty­cyj­ny – za­uwa­ża Ka­mil Mi­ko­łaj­czyk.

Dla firm spe­łnia­jących kry­te­ria ma­łej i śred­niej fir­my, re­ali­zu­jących in­we­sty­cje mniej in­no­wa­cyj­ne lub ma­jące cha­rak­ter pro­-e­ko­lo­gicz­ny, a ta­kże dla firm szu­ka­jących atrak­cyj­ne­go fi­nan­so­wa­nia kosz­tów obro­to­wych to­wa­rzy­szących in­we­sty­cji, San­tan­der Bank Pol­ska ofe­ru­je w opar­ciu o współpra­cę z BGK uni­kal­ny pro­dukt w po­sta­ci kre­dy­tu Bi­zne­smax. W ra­mach pro­duktu fir­ma mo­że li­czyć na dwie ko­rzy­ści: zwrot od­se­tek przez BGK za okres 3 lat kre­dy­tu oraz dar­mo­we za­bez­pie­cze­nie do 80% kwo­ty kre­dy­tu w for­mie gwa­ran­cji BGK.Da­riusz Ku­char­czyk, ma­na­ger roz­wo­ju pro­duk­tów kre­dy­to­wych San­tan­der Bank Pol­ska, zwra­ca uwa­gę na sta­le do­stęp­ne środ­ki z fun­du­szy eu­ro­pej­skich, w ra­mach których fir­my mo­gą uzy­skać zwrot do 85% po­nie­sio­nych na­kła­dów na pra­ce ba­daw­czo­-ro­zwo­jo­we oraz do 70% na in­we­sty­cje zwi­ąza­ne z wdra­ża­niem in­no­wa­cji. Jed­nym z naj­cie­kaw­szych pro­gra­mów wspie­ra­jących in­no­wa­cje jest kre­dyt na in­no­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne w ra­mach Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­te­li­gent­ny Ro­zwój. Fir­my spe­łnia­jące kry­te­ria ma­łej i śred­niej fir­my, re­ali­zu­jące in­we­sty­cje zwi­ąza­ne z wdro­że­niem no­wej tech­no­lo­gii ma­ją szan­sę na uzy­ska­nie w ra­mach te­go pro­gra­mu do 6 mln zł pre­mii tech­no­lo­gicz­nej. Jed­nym z wa­run­ków uzy­ska­nia pre­mii jest po­zy­ska­nie w ban­ku współpra­cu­jącym z Ban­kiem Go­spo­dar­stwa Kra­jo­we­go de­dy­ko­wa­ne­go kre­dytu na in­no­wa­cje tech­no­lo­gicz­ne, z które­go zo­sta­nie sfi­nan­so­wa­na in­we­sty­cja. Do­ta­cja w ra­mach pro­gra­mu wy­pła­ca­na jest na spła­tę ka­pi­ta­łu uzy­ska­ne­go kre­dytu. Ak­tu­al­nie w BGK tr­wa na­bór wnio­sków o pre­mię tech­no­lo­gicz­ną, który za­ko­ńczy się 27 lute­go 2020 r. Wi­ęcej in­for­ma­cji na te­mat otwar­tych i pla­no­wa­nych in­nych na­bo­rów wnio­sków o do­ta­cje mo­żna zna­le­źć na rządo­wym por­ta­lu na www.fun­du­sze­eu­ro­pej­skie.gov.pl.

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji fir­my San­tan­der Bank Pol­ska